.Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Label Solutions Label Solutions B.V. Business Solutions., statutair gevestigd te Maasbree, gemeente Peel en Maas, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Label Solutions B.V. een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Label Solutions B.V. een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Opdracht de tussen de Label Solutions B.V. en de wederpartij overeengekomen werkzaam-heden, welke Label Solutions B.V. op verzoek van de wederpartij (voor deze) dient te verrichten. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de levering en installatie van apparatuur en aanverwante producten alsmede de ontwikkeling, levering en installatie van programmatuur (zowel standaard- als maatwerkprogramma-tuur), het verrichten van onderhoud terzake (deze) programmatuur, het verlenen van consultancy terzake automatiseringstrajecten en –vraagstukken, het ontwikkelen van websites alsmede het verrichten van daarmede verband houdende diensten.

Apparatuur de door Label Solutions B.V. aan de wederpartij geleverde apparatuur (hardware) en aanverwante producten.

Programmatuur standaard- en/of maatwerkprogrammatuur.

Standaardprogrammatuur door Label Solutions B.V. geleverde programmatuur, welke niet door Label Solutions B.V. zelf is ontwikkeld doch van derden is betrokken.

Maatwerkprogrammatuur programmatuur die op bestelling van de wederpartij en volgens diens instructies en specificaties geheel of gedeeltelijk door Label Solutions B.V. is ontworpen en vervaardigd.

Goed(eren) al hetgeen door Label Solutions B.V. wordt geleverd, daaronder in ieder geval begrepen zowel apparatuur, programmatuur, website(s) en bijbehorende producten.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Label Solutions, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Label Solutions B.V. tot stand zijn gekomen en door Label Solutions B.V. als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Label Solutions. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Label Solutions. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.

4. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Label Solutions B.V. is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Label Solutions B.V. in te stemmen.

5. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Label Solutions B.V. jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes

1. Alle door Label Solutions B.V. gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door Label Solutions B.V. worden herroepen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.

3. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Label Solutions B.V. niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.

4. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Label Solutions B.V. geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.

5. Indien Label Solutions B.V. kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is Label Solutions B.V. bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4 De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Label Solutions B.V. of Label Solutions B.V. zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.

2. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand wanneer zij door Label Solutions B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Label Solutions B.V. ter kennis te worden gebracht. Label Solutions B.V. en de wederpartij erkennen dat gedurende de (uitvoering van de) opdracht de situatie kan optreden dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit door Label Solutions B.V. schriftelijk wordt bevestigd zoals hiervoor is bepaald. In een dergelijk geval wordt er vanuit gegaan dat deze opdracht tot meerwerk door de wederpartij aan Label Solutions B.V. is verstrekt.

3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Label Solutions B.V. goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Label Solutions B.V. gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Label Solutions B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

4. Indien de kredietverzekeraar van Label Solutions B.V. de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is Label Solutions B.V. gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten.

5. Onverminderd de verder aan Label Solutions B.V. toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Label Solutions, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden: a. ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is; b. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt; c. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; d. op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard; e. de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest; f. op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven; g. ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert; h. ingeval dat de kredietverzekeraar van Label Solutions B.V. de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt. 6. Label Solutions B.V. heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of
ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS

geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

7. De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Label Solutions B.V. zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Label Solutions.

8. Label Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de opdracht zulks toelaat en met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.

9. Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

10. Indien de opdracht bestaat uit het op afroepbasis verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever voor een totaal aantal vooraf vastgestelde uren op jaarbasis (blok met uren), wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode van een jaar dan wel, indien het aantal overeengekomen uren door de opdrachtgever is verbruikt, op het moment dat het laatste uur is verbruikt. Bij het verstrijken van de periode van een jaar vervallen alle nog niet verbruikte uren.

11. Afspraken met personeelsleden van Label Solutions B.V. die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden Label Solutions B.V. slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Het is de wederpartij bekend dat Label Solutions, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten van) derden. Label Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij.

2. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Label Solutions B.V. en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Label Solutions.

3. Label Solutions B.V. spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4. Het is Label Solutions B.V. te allen tijde toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

5. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening door Label Solutions B.V. in fasen zal plaatsvinden, kan de wederpartij de diensten, die de opdrachtgever tot een volgende fase schriftelijk heeft goedgekeurd, terstond aanvangen. Label Solutions B.V. kan dat aanvangen uitstellen, indien de wederpartij de vorige fase nog niet heeft goedgekeurd. De volledige betaling met betrekking tot een bepaalde fase door de wederpartij is tevens de goedkeuring van die fase.

6. Indien is overeengekomen dat de wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers aan Label Solutions B.V. ter beschikking zal stellen, is de wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties.

7. Alle door Label Solutions B.V. ten behoeve van de uitvoering van de opdracht te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van Label Solutions, ook indien Label Solutions B.V. een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Label Solutions.

8. Geringe afwijkingen in de programmatuur en/of website, zowel wat de inhoud, kleur, afmetingen, beeldkwaliteit en afwerking betreft geven de wederpartij niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Label Solutions B.V. te vorderen.

9. Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Label Solutions B.V. het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft
de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

10. De opdracht wordt door Label Solutions B.V. uitgevoerd tijdens de normale openingstijden, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11. Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.

12. De wederpartij is gehouden alle bescheiden, welke Label Solutions B.V. nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Label Solutions B.V. ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen en haar medewerking te verlenen als Label Solutions B.V. daarom verzoekt.

13. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/hem aan Label Solutions B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 6 Annulering, wijziging en meerwerk

1. Label Solutions B.V. behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet haalbaar blijkt.

2. Label Solutions B.V. is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht (haar medewerking te verlenen) indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard. In geval van annulering heeft Label Solutions B.V. het recht om de tot aan dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen alsmede (te vermeerderen met) een winstdervingsvergoeding ter grootte van 20% van het totaal op dat moment gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Label Solutions B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

3. De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. Label Solutions B.V. zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.

4. Indien sprake is van een opdracht, zoals bepaald in artikel 4 lid 10 is het Label Solutions B.V. te allen tijde toegestaan wijzigingen aan te brengen in de omvang of inhoud van de in het kader van de uitvoering van de opdracht te verrichten werkzaamheden. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal Label Solutions B.V. de wederpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van de wederpartij. In zodanig geval kan Label Solutions B.V. de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij beëindigen/(buitengerechtelijk) ontbinden tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

5. Indien de wederpartij Label Solutions B.V. verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal Label Solutions B.V. daaraan gevolg te geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Label Solutions B.V. kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Label Solutions B.V. verzocht te worden.

6. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door Label Solutions, zullen die door Label Solutions B.V. steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Label Solutions B.V. behoudt het recht voor om de wederpartij de door Label Solutions B.V. reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

7. Indien Label Solutions B.V. schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is van meerwerk wordt de wederpartij met dit meerwerk geacht akkoord
ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS

te gaan tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na deze melding schriftelijk en bewijsbaar bezwaar maakt tegen het meerwerk. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan een wijziging van de systeemanalyse nadat deze door de wederpartij is goedgekeurd c.q. geacht wordt te zijn goedgekeurd alsmede alle daaruit voortvloeiende wijzigingen.

8. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door Label Solutions B.V. aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Label Solutions B.V. de wederpartij daartegen protesteert. Onder meerwerk dienen in ieder geval te worden begrepen wijzigingen van de (systeem)-specificaties in het functioneel ontwerp van de maatwerkprogrammatuur en/of gewijzigd ontwerp van de website nadat deze door de wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in het functioneel ontwerp van de maatwerkprogrammatuur en/of ontwerp van de website.

Artikel 7 (Industriële/)intellectuele eigendomsrechten

1. Label Solutions B.V. behoudt zich terzake de opdracht geleverde (door haar ontwikkeld) maatwerkprogrammatuur en/of website(s) en/of andere producten, indien en voorzover zulks mogelijk is, modellen, voorbeelden, overeenkomsten, adviezen, ideeën, brochures, e.d. alsmede afleidingen daarvan, (de eigendom van) alle daarop rustende (industriële/)intellectuele eigendomsrechten voor, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de wederpartij niet toegestaan de eventueel op de programmatuur en/of website aanwezige aanduidingen van auteursrecht en andere tekenen van (industriële/)intellectuele (eigendoms)rechten te verwijderen.

Indien tussen partijen is overeengekomen dat de (industriële en/of) intellectuele eigendomsrechten van Label Solutions B.V. overgaan op de wederpartij, hetwelk alsdan schriftelijk dient te geschieden, is de wederpartij eerst eigenaar op het moment dat ter zake de opdracht er volledige betaling aan Label Solutions B.V. heeft plaatsgevonden. Ingeval van verschil van mening aangaande deze betaling blijft de eigendom derhalve bij Label Solutions.

2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden bovenvermelde programmatuur, website(s), zaken of bescheiden te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van Label Solutions, met uitzondering van het maken van twee veiligheidskopieën louter bestemd voor eigen gebruik. Deze kopieën, welke door de opdrachtgever niet daadwerkelijk worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en welke steeds dienen te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal, dienen bij het einde van de overeenkomst aan Label Solutions B.V. te worden teruggegeven. Het is de wederpartij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent (industriële/)intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, (woord- en beeld)merken(rechten), handelsnamen, uit de programmatuur, website(s), apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de wederpartij jegens Label Solutions B.V. een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,–, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.

3. De wederpartij vrijwaart Label Solutions B.V. voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op (industriële/)intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, welke tegen Label Solutions B.V. ingesteld worden. Label Solutions B.V. vrijwaart de wederpartij tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Label Solutions B.V. zelf ontwikkelde programmatuur en of website(s) inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of andere (industrieel/)intellectueel eigendomsrecht. Label Solutions B.V. zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Label Solutions B.V. onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Label Solutions B.V. overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Label Solutions B.V. de programmatuur en/of (delen van) de website(s) vervangen of zodanig wijzigen als Label Solutions B.V. juist
acht.


Artikel 8 Broncodes

1. De op de (maatwerk)programmatuur betrekking hebbende broncodes worden in de regel niet door Label Solutions B.V. in eigendom overgedragen aan de wederpartij, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (anders) is overeengekomen.

2. Indien deze broncodes aan de wederpartij worden overgedragen behoudt Label Solutions B.V. zich te allen tijde het gebruiksrecht daarvan voor. Dit gebruiksrecht heeft betrekking op de uitoefening van het door Label Solutions B.V. jegens derden te verrichten onderhoud in het kader van door Label Solutions B.V. met derden aangegane onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de betreffende programmatuur.


Artikel 9 Prijzen

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief andere kosten.

2. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering op oplevering van de apparatuur en/of producten en/of programmatuur en/of website(s), de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Label Solutions B.V. gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Label Solutions B.V. heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij -alvorens de apparatuur en/of product(en) worden geleverd dan wel met de ontwikkeling van de programmatuur en/of de website(s) wordt aangevangen – een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Label Solutions B.V. met inachtneming van de redelijkheid.

4. Indien door Label Solutions B.V. duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.

5. Alle door Label Solutions B.V. gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening. Label Solutions B.V. is gerechtigd te factureren na elke voltooide deelopdracht.

2. De betaling dient rechtstreeks aan Label Solutions B.V. te worden voldaan door storting op het door Label Solutions B.V. aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Label Solutions B.V. geldt als betalingsdatum.

3. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Label Solutions B.V. nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Label Solutions B.V. het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand. 4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Label Solutions B.V. de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.

5. Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming
ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS

alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Label Solutions B.V. ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Label Solutions B.V. van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van Label Solutions B.V. de meerdere schade van de wederpartij te vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Label Solutions B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde en/opgeleverde en/of nog af te leveren en/of op te leveren apparatuur, product(en), programmatuur, website(s) ed. totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Label Solutions B.V. tegen de wederpartij mocht verkrijgen.

2. De wederpartij is gehouden het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en/of opgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Label Solutions B.V. te bewaren.

3. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Label Solutions B.V. tekort zal schieten en/of Label Solutions B.V. goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Label Solutions B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en/of opgeleverde goederen zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Label Solutions B.V. toestemming om de betreffende goederen in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende goederen zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

4. De wederpartij is verplicht Label Solutions B.V. terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het/de product(en) waarop een eigendoms-voorbehoud van Label Solutions B.V. rust.

5. De wederpartij is verplicht, de betreffende goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Label Solutions B.V. op eerste aanzegging ter inzage te geven.

6. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde goederen in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. In het geval dat Label Solutions B.V. (een) goed(eren) op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. Het/de betreffend(e) goed(eren) wordt/worden gecrediteerd voor de marktwaarde van het/de goed(eren) berekend naar het moment van de terugname.

8. In het geval dat de wederpartij de/het goed(eren) doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor deze/dit goed(eren) is nog niet (volledig) voldaan dan is de wederpartij verplicht om de vordering op deze derde aan Label Solutions B.V. te verpanden.

Artikel 12 Op- en/of aflevering

1. De aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres. Label Solutions B.V. mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.

2. Tenzij anders bepaald wordt de aflevering respectievelijk oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de apparatuur en/of de programmatuur en/of de website(s) het door de opdrachtgever opgegeven adres bereiken. De programmatuur en/of de website(s) wordt/worden geacht te zijn aanvaard na de oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na de acceptatie door de opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het hieronder bepaalde, of na het herstel van de gemelde gebreken.

Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de
programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan het functioneel ontwerp voldoet dan wel de website(s) na een vergelijkbare test gebreken vertoont waardoor deze niet aan het ontwerp voldoet, zal de wederpartij Label Solutions B.V. onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd (acceptatie)verslag over de gebreken informeren. De wederpartij zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur en/of de website(s) voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur respectievelijk de website(s) wordt/worden door de wederpartij geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform het (functioneel) ontwerp functioneert.

In afwijking van het hiervoor bepaalde zal de te ontwikkelen programmatuur door Label Solutions B.V. aan de wederpartij conform het functioneel ontwerp worden opgeleverd. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van de wederpartij is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij de wederpartij.

3. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Label Solutions B.V. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde goederen niet tijdig aan Label Solutions B.V. worden geleverd, wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat Label Solutions B.V. dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen. De overeengekomen leveringstermijn is derhalve geen fatale termijn.

4. Label Solutions B.V. is overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 8 gerechtigd het/de goed(eren) in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Label Solutions B.V. is gerechtigd om het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) afzonderlijk te factureren, tenzij dit in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen geheel voor risico van de wederpartij.

6. Het/de goed(eren) wordt/worden voor rekening en risico van Label Solutions B.V. vervoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de apparatuur en/of de programmatuur zorgdraagt, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de af- en/of oplevering daarvan worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Label Solutions B.V. van de goederen aan de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Installatie apparatuur

1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Label Solutions B.V. de apparatuur bij de wederpartij installeren of laten installeren.

2. In alle gevallen zal de wederpartij, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, hiervoor aan Label Solutions B.V. ter beschikking stellen.

3. De apparatuur wordt geacht door de wederpartij te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien de wederpartij de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 14 Conversie

1. De conversie omvat de omzetting van de conversie-eenheid in een vorm, waarin deze op de door Label Solutions B.V. geleverde computerfiguratie voor verwerking geschikt zijn. Daarbij kan Label Solutions, indien nodig, de interne programma-afloop en de gegevensvastlegging van de programma’s veranderen. De conversie omvat geen veranderingen of uitbreidingen van de programma’s, die invloed hebben op de functie of de logica. Deze veranderingen en uitbreidingen behoeven een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

2. Op verzoek deelt de wederpartij aan Label Solutions B.V. de voor de conversie noodzakelijke bijzonderheden mede van de te vervangen computerconfiguratie waarop de conversie-eenheid werd gebruikt.
ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS


3. Het is de wederpartij bekend dat niet alle programmatuur te converteren is. Indien blijkt dat bepaalde programmatuur/data niet te converteren is zal Label Solutions B.V. dit direct aan de wederpartij melden. Het hiervoor bepaalde geeft de wederpartij niet het recht de (deel)opdracht te annuleren of te ontbinden en laat de opdracht, voor wat de wel te converteren programmatuur/data betreft, ongewijzigd. Label Solutions B.V. is bereid tegen uurtarief een proefconversie uit te voeren, zodat nader inzicht kan worden verschaft in conversiemogelijkheden.

Artikel 15 Niet tijdige afname

1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn het/de goed(eren) afneemt en/of de wederpartij het/de goed(eren) weigert, kan Label Solutions B.V. het/de goed(eren) voor rekening van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur van het/de goed(eren) en de kwaliteit van het/de goed(eren), in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. De wederpartij dient onverwijld van deze inbewaringstelling schriftelijk kennis te worden gegeven.

2. Alle door Label Solutions B.V. terzake het in bewaring stellen van het/de goed(eren) gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16 Reclames

1. De wederpartij is verplicht tot controle (op de goede werking) van de afgeleverde/opgeleverde goederen op het moment van de aflevering/oplevering.

2. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, onvoldoende werking, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door de wederpartij nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven.

3. Reclames/ klachten dienen binnen acht (8) dagen na de aflevering/oplevering van de goederen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Label Solutions B.V. te zijn ingediend, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

4. Niet zichtbare gebreken of (andere) tekortkomingen terzake de afgeleverde/opgeleverde goederen dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen drie maanden na de af- en/of opleveringsdatum, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Label Solutions B.V. te zijn ingediend. Reclames moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven.

5. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Label Solutions B.V. verschuldigde op te schorten.

6. Indien de reclame naar het oordeel van Label Solutions B.V. gegrond is, zal Label Solutions B.V. te harer keuze, hetzij het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) herstellen, hetzij naleveren, hetzij het/de af- en/of opgeleverde goed(reen) gratis vervangen, tegen teruglevering van het/de oorspronkelijke af- en/of opgeleverde goed(eren), hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het/de af- en/of opgeleverde goed(eren), waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Label Solutions B.V. niet gehouden.

7. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren het/de goed(eren) in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Label Solutions B.V. hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de wederpartij meent dat het door Label Solutions B.V. geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient zij Label Solutions B.V. gelegenheid te geven het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) te bezichtigen.

8. Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na verzending van de betreffende factuur aan Label Solutions B.V. bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Label Solutions B.V. zijn ingediend.

Artikel 17 Garanties

1. Label Solutions B.V. garandeert in redelijkheid de goede werking van de aan de wederpartij geleverde programmatuur en website(s) gedurende drie maanden na gebruiksgerede oplevering. De garantie houdt in dat significante afwijkingen van de overeengekomen
specificaties, welke redelijkerwijs niet door de opdrachtgever konden worden ontdekt in de periode voorafgaande aan de oplevering door de opdrachtnemer gratis worden hersteld. Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal Label Solutions B.V. naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan het functioneel ontwerp respectievelijk de websites(s) niet aan het ontwerp voldoet. Label Solutions B.V. garandeert niet dat de programmatuur en/of de website(s) zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur en/of de website(s) voor een vaste prijs is ontwikkeld dan wel een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van wederpartij of van andere niet aan Label Solutions B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.


2. Indien sprake is van een opdracht als vermeld onder 4.10 van de voorwaarden geldt in afwijking van het hiervoor onder lid 1 van dit artikel bepaalde dat de wederpartij de resultaten van werkzaamheden na ontvangst zal controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien alsdan sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal Label Solutions B.V. de werkzaamheden herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken Label Solutions B.V. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van de wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens, in welk geval Label Solutions B.V. de extra kosten in rekening kan brengen.

3. Indien de geleverde apparatuur en programmatuur van derden is betrokken wordt deze uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende fabrikant casu quo leverancier aan Label Solutions B.V. verleende en nagekomen garantie. Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verplichtingen tot welke de leverancier jegens Label Solutions B.V. terzake deze leveranties is gehouden. De garantie heeft in ieder geval geen betrekking op tapes, diskettes CD-Roms en muizen.

4. De garanties gelden niet indien er sprake is van: – onjuist, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de zaken in afwijking van de instructies door of via Label Solutions B.V. verstrekt; – veranderingen, reparatie of uitbreiding van de zaken door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij zonder uitdrukkelijke toestemming van Label Solutions; – oorzaken die niet in de zaken zijn gelegen doch samenhangen met specifieke omstandigheden zoals kwaliteit van het elektrisch net, vochtigheid, stof en temperatuur; – een omstandigheid, welke buiten de risicosfeer van Label Solutions B.V. ligt, waardoor de wederpartij te dezer zake geen gebruik kan maken van de garantiebepalingen, zoals deze hem door diens leverancier zijn verstrekt; – apparatuur van de wederpartij zelf, welke gekoppeld wordt aan door Label Solutions B.V. opdrachtnemer geleverde apparatuur.

5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is Label Solutions B.V. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Label Solutions B.V. voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.

2. Label Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goed(eren).

3. Label Solutions B.V. spant zich ervoor in om de opdracht naar behoren en conform hetgeen terzake is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden geven de wederpartij niet het recht de af- en/of oplevering van de goederen te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.

ALGEMENE VOORWAARDEN LABEL SOLUTIONS

4. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.

5. De wederpartij is verantwoordelijk (en Label Solutions B.V. is terzake nimmer aansprakelijk) voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en van de door de wederpartij te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. Indien Label Solutions B.V. op verzoek van de wederpartij bij haar dienstverlening gebruik maakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

6. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.

7. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor virussen, spam ed., welke zich op enig moment bevinden op de apparatuur en/of programmatuur van de wederpartij, tenzij sprake is van grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet aan de zijde van Label Solutions.

8. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor het disfunctioneren van de website indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten of anderszins, toe te rekenen aan de provider.

9. Label Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van de wederpartij, welke Label Solutions B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

10. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in (technische) handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, brochures, ed.

11. Label Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het/de goed(eren) is toegebracht.

12. De door Label Solutions B.V. verrichte werkzaamheden betrekking hebbende op maatwerk-programmatuur zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen. Label Solutions B.V. is, mede uit dien hoofde, op geen enkele wijze jegens de wederpartij aansprakelijk, indien en voorzover het uiteindelijke resultaat van de prestaties van Label Solutions B.V. niet aan haar verwachtingen voldoet, tenzij zulks naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid anders is.

13. De wederpartij vrijwaart Label Solutions B.V. en stelt haar schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Label Solutions B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Label Solutions.

Artikel 19 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Label Solutions B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Label Solutions B.V. of diens leveranciers.

2. Indien Label Solutions B.V. haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – worden die verplichtingen opgeschort totdat Label Solutions B.V. weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

3. In het geval dat Label Solutions B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Label Solutions B.V. gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Indien Label Solutions B.V. binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Label Solutions B.V. als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Label Solutions B.V. jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 20 Personeel

Label Solutions B.V. en de wederpartij verbinden zich over en weer om tijdens de duur van een door Label Solutions B.V. uit te voeren opdracht alsmede tijdens een periode van 12 maanden nadat Label Solutions B.V. de laatste factuur heeft verzonden geen werknemers in dienst te nemen of op enigerlei wijze van hun diensten gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van Label Solutions B.V. respectievelijk van de wederpartij werkzaam waren, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,–.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Label Solutions B.V. en de wederpartij verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van de opdracht of uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste zin van het woord. Label Solutions B.V. heeft echter het recht aan derden bekend te maken dat zij van de wederpartij een opdracht heeft ontvangen.

2. De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat de door Label Solutions B.V. ontwikkelde maatwerkprogrammatuur en/of websites niet aan derden bekend wordt gemaakt, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Label Solutions. Het is de wederpartij en Label Solutions B.V. bekend dat programmatuur en/of geleverde goederen en/of diensten van hen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen terzake hun bedrijf kunnen bevatten. Beide verbinden zich jegens elkaar deze programmatuur en goederen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 3. Het is Label Solutions B.V. ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op) (maatwerk)programmatuur toegestaan om technische maatregelen met betrekking tot deze programmatuur te nemen.

Artikel 22 Retentierecht

Label Solutions B.V. is gerechtigd om de afgifte van zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Label Solutions B.V. zijn geschied.

Artikel 23 Toepasselijk recht en Forumkeuze

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.

2. Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.

3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, tenzij Label Solutions B.V. om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.